fbpx

IKFF

Internationella torget presenterar:

IKFF är en feministisk fredsorganisation som arbetar för att öka kvinnors deltagande i fredsprocesser. Vi arbetar med att lyfta konfliktförebyggande arbete, FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet samt nedrustning.

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) är den svenska sektionen av den internationella fredsorganisationen Women’s International League för Peace and Freedom (WILPF) som finns i över 30 länder. IKFF Sverige samarbetar med våra systersektioner i Nigeria, DR Kongo, Kamerun och Colombia.

Vision och uppdrag

UPPDRAG

IKFF:s uppdrag är arbeta för att stoppa och förhindra krig, se till att kvinnor finns representerade på alla nivåer i fredsprocesser, försvara kvinnors mänskliga rättigheter och främja social, ekonomisk och politisk rättvisa.

För att uppnå detta bedriver IKFF politiskt påverkansarbete och opinionsbildning kring frågor om nedrustning och FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet från gräsrotsnivå till högsta beslutande organ i FN.

VISION

IKFF:s vision är en värld fri från våld och väpnade konflikter där de mänskliga rättigheterna skyddas och kvinnor, män och andra har lika rättigheter på lokal, nationell och internationell nivå.

Kvinnor, fred och säkerhet

FN:s säkerhetsrådsagenda för kvinnor, fred och säkerhet (the Women, Peace and Security agenda) handlar i grunden om att förebygga och stoppa krig samt bygga hållbar fred. Det började med att FN:s säkerhetsråd år 2000, efter påtryckningar från det civila samhället där IKFF spelade en nyckelroll, antog resolution 1325 om att öka kvinnors makt i fredsprocesser och stärka kvinnors säkerhet. Sedan dess har flera resolutioner antagits på samma tema, och vissa verktyg för implementering har skapats.

Det centrala i agendan för kvinnor, fred och säkerhet är att FN och medlemsstaterna är skyldiga att arbeta för att öka kvinnors deltagande i konfliktförebyggande och fredsbyggande arbete, och i processer för att bygga upp samhällen efter krig. FN och staterna ska också stärka arbetet för kvinnors säkerhet i väpnade konflikter och i postkonfliktsituationer.

Nedrustning:

VAD VI GÖR

IKFF arbetar med nedrustningsfrågor för att vi vill skapa riktig säkerhet för människor. Vi kritiserar militarism, upprustning och användningen av våld eller hot om våld. Vi arbetar konkret med nedrustningsprocesser och vapenkontroll inom och utanför FN, kring kärnvapen, vapenhandel, och små och lätta vapen. Vi är en av få organisationer som sprider information om vapen och militära utgifter med ett genusperspektiv. Det handlar till exempel om kopplingar mellan maskulinitetsnormer och vapen, och om vapenspridning som ett hot mot kvinnors säkerhet och deltagande.

Arbetet för nedrustning och vapenkontroll måste alltid utgå från internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter. Humanitära perspektiv och värderingar ska utgöra grunden. Nedrustning är en absolut nödvändighet för att skapa mänsklig säkerhet och för att mänskliga rättigheter ska respekteras.

Vårt arbete för nedrustning handlar både om att skydda människor från väpnat våld och om att flytta de enorma resurser som idag läggs på vapen till investeringar i social och ekonomisk utveckling.

Konfliktförebyggande arbete

Fredsarbete över gränserna är en självklarhet för IKFF som en internationell organisation. I dagens globaliserade värld börjar och slutar konflikterna inte inom nationsgränser. Till exempel kan konflikter sprida sig över landsgränser, olika länder kan indirekt vara involverade i inbördeskrig, och oansvarig handel och vapensmuggling är exempel på säkerhetspolitiska gränsöverskridande hot.

IKFF:s arbete i Sverige och internationellt

IKFF arbetar med att föra in ett starkare konfliktförebyggande perspektiv i svensk utrikes- och utvecklingspolitik. Arbetet bedrivs bland annat genom vårt deltagande i regeringens referensgrupp för Sveriges policyramverk för utvecklingssamarbete, och i regeringens referensgrupp för arbetet med agendan för kvinnor, fred och säkerhet.

Krig känner inga gränser och det gör inte heller vår solidaritet och kampen för en bättre värld. IKFF Sverige samarbetar nära med våra systersektioner i Nigeria, DR Kongo, Kamerun och Colombia. Våra systersektioner, som lever och verkar i konfliktsituationer, arbetar med att stärka kvinnors rättigheter och deltagande i samhället, bygga hållbar konfliktlösning och driva på för nedrustning. Precis som för IKFF Sverige handlar arbetet ena dagen om att hålla en utbildning för gräsrötter, och andra dagen om att lobba regeringen eller påverka genom FN. Bland annat har IKFF Nigeria bedrivit framgångsrikt konfliktförebyggande arbete inom projektet Women’s Situation Room.

Läs mer om IKFFs arbete på ikff.se

 

Globala Torget är ett nätverk av organisationer, myndigheter och förlag som arbetar med globala utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter. Dessa aktörer hittar Du såväl som utställare som arrangörer av program på vår scen.

Ofta knyts kontakter mellan utställande organisationer som leder till samverkan i andra sammanhang. Är din organisation intresserad av nätverket? Kontakta projektledningen för mer information.

patrik.desthon[at]palmecenter.se